SKAPA FÖRETAGSKONTO

Är du redan medlem? logga in här

Webstores är ett slags MyNewsdesk för e-handlare. Här kan du som e-handlare eller varumärkesinnehavare lägga upp relevanta nyheter samt visa upp nya produkter och erbjudanden. Vi är inte en ersättning till din befintliga butik, vi är ett hjälpmedel för dig att sälja mer! Det primära syftet med Webstores är att tillhandahålla en plattform som driver relevanta kunder vidare till din egen butik.

Att ansluta din butik till Webstores kostar 11 995 sek/år. Då kan du uppdatera information om butiken, lägga in nyheter och produkter, administrera erbjudanden m.m.

För att du skall känna dig trygg och slippa fundera över vad du får för pengarna kan vi garantera att vi driver MINST 1 000 potentiella kunder vidare från Webstores till din anslutna butik eller landningssida. Gör vi inte det under ett år förlänger vi utan ytterligare kostnader ditt medlemskap tills dess att vi har levererat färdigt överenskommet antal besökare.

Tjänsten fungerar givetvis både via dator eller mobila enheter. Läs mer under Om Webstores.

 

  • Konto
  • Företag
  • Kontakt person
  • Betala
Ange valid e-postadress!
Felaktigt lösenord! Ange minst 8 tecken!
Lösenorden matchar inte!
Ange valid organisationsnummer! Ange i formatet "ååmmdd-xxxx".
Ange företagsnamn!
Ange fakturaaddress!
Ange valid postnummer!
Ange ort
Ange kontaktpersonens position i företaget! Ex. VD
Ange kontaktpersonens förnamn!
Ange kontaktpersonens efternamn!
Ange kontaktpersonens telefonnummer!

Avser kontaktpersonens telefonnummer.

Betalningsmetod: Kort Faktura
Ange valid kortnummer!
Ange valid datum!
CVV/CVC är inte valid!
Ange namnet som står på kortet!

Giltiga fr.o.m. 1 januari, 2015

1. Allmänt
Dessa villkor gäller webstores.se om tillhandahålls av Made In Småland AB Org nr: 556808-0757 (vidare även kallas webstores.se). Tjänsten tillhandahålls dels via Internet, dels via filöverföring. Utöver dessa villkor finns Särskilda villkor för filöverföring och eventuellt särskilda avtal parterna emellan. Kunden kommer under en introduktionsperiod att erhålla det användarnamn och lösenord som krävs för utnyttjande av tjänsten. Introduktionsperioden kommer att ske längst under fyra (4) veckor efter respektive kontos anslutning till Tjänsten. Avtalet är bindande och gäller 12 månader, om inte annat avtalats, från det att användarnamn och lösenord har erhållits.(se vidare under §14 Giltighet)
2. Avtalets omfattning
De av webstores.se´s tjänster och funktioner, som kan utnyttjas via Tjänsten kan komma att variera från tid till annan. Tjänster som kan utnyttjas för närvarande framgår av vid var tid utsänt materiall samt vid var tid gällande information på plattformen webstores.se´s
Internetsidor. Made In Småland AB åtar sig att tillhandahålla Tjänsten webstores.se på de villkor som anges i detta avtal, i instruktioner på webstores.se´s hjälpsidor och i användarhandledningen för Tjänsten. Kunden som tecknar detta avtal, förbinder
sig att följa de villkor som återfinns i detta avtal samt att följa bestämmelser och instruktioner som vid var tid återfinns på Internet och i den användarhandledning som vid var tid utgivits av Made In Småland AB.
3. Betalningsbestämmelser
Om inte annat är överenskommet skall kunden betala det pris för tjänsten som framgår av den prislista som vid var tid gäller för tjänsten. Fakturerade belopp skall betalas inom 20 dagar från fakturadatum och eventuella invändningar mot tjänsten skall göras inom 10 dagar från fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras med 8 % utöver gällande diskonto.
4. Ändringar i Tjänsten
Webstores.se förbehåller sig rätten att under löpande avtalstid göra ändringar i Tjänsten eller i de rutiner som gäller för tjänsten. Om väsentliga ändringar sker skall Webstores.se utan dröjsmål meddela Kunden. På liknande sätt ska Kunden, utan dröjsmål, informera Webstores.se om ändringar som kan påverka den löpande produktionen.
5. Underleverantör/servicebyrå
Webstores.se har rätt att anlita underleverantör/servicebyrå för utförande av tjänsten Webstores.se. Webstores.se svarar för sådan underleverantör såsom för egen verksamhet. På samma sätt svarar Kunden gentemot Webstores.se för anlitad servicebyrå.
6. Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till Avtalet webstores.se skall för att vara gällande ske i form av skriftliga avtal som bekräftats av behöriga företrädare för webstores.se och kunden. Bekräftelse kan även ske i digital form.
7. Överlåtelse
Kunden får inte utan webstores.se´s skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter och skyldigheter till annan part, enligt avtalet webstores.se.
8. Ansvar
Webstores.se ansvar mot Kunden framgår av bestämmelser i detta avtal. Dessutom gäller att Webstores.se inte ansvarar för försening eller skada som kan uppstå genom att
• de uppgifter Kunden lämnat till Webstores.se är felaktiga eller ofullständiga
• Kunden inte fullgjort sina åtaganden i övrigt.

9. Begränsningar I webstores.se´s ansvar
Webstores.se är inte ansvarig för skada om Webstores.se varit normalt aktsam. Webstores.se ansvarar inte i något fall för indirekt skada eller förlust orsakad av att den inlagda informationen i webstores.se´s databaser är felaktig eller inaktuell eller att tjänsten helt eller delvis inte är tillgänglig.
Driftavbrott mm
Webstores.se ansvarar inte för skada som åsamkats kunden pga. Problem som uppkommer genom förhållanden eller händelser som inte Webstores.se haft någon möjlighet att förutse eller händelser som Webstores.se inte kunnat påverka.
Säkerhetskontroll
Vid användandet av säkerhetstjänster är
Webstores.se inte i något fall ansvarig för skada som åsamkats Kunden på grund av förseningar orsakad av säkerhetskontroll.
Behörighetskontroll
Webstores.se ansvarar inte för den skada som kan uppkomma genom förfrågan som avvisats på grund av att behörighet saknas.
Felaktigt utnyttjande
Webstores.se ansvarar inte för skada som uppkommit genom obehörigt eller felaktigt utnyttjande av behörighetskoder, säkerhetstjänster eller program.
10. Kundens ansvar
Kunden ansvarar gentemot Webstores.se för skada som uppkommit genom försummelse eller som orsakats genom brottsligt förfarande eller genom obehörigt utnyttjande av koder och Webstores.se övriga tjänster.
11. Upphovsrätt och äganderätt
Webstores.se innehar upphovsrätten till system program, metod och dylikt samt äganderätten till dokumentation, programvara och dylikt. Kunden äger inte rätt att ändra, modifiera, utveckla förbättra eller överlåta vidare system, program, metoder och dylikt. Du accepterar också genom detta villkor att din info lagras i databasregister och att vissa delar av din information kommer att publiceras på Internet om inte annat anges. Webstores.se har rättighet att kopiera, ändra visa upp och distribuera material du publicerar offentligt på webstores.se i samband med marknadsföring av sajten utan skyldighet att betala ersättning. Webstores.se äger även rätt att fritt disponera och publicera de bilder och det material som publiceras på respektive användares sida.
12. Sekretess
Part får inte obehörigen till utomstående röja uppgifter som rör motpartens affärsförhållanden, som part får vetskap
om i samband med eller med anledning av träffade avtal. Part har i detta sammanhang en skyldighet att informera sina anställda, uppdragstagare m.fl. om sekretesskyldigheten. Denna sekretesskyldighet gäller även efter det att aktuella avtal upphört att gälla. Det ovan sagda gäller under villkor att inte gällande lag föreskriver annat. Kunden får inte publicera eller göra tillgängligt system, program, metoder, dokumentation och dylikt till tredje man utan Webstores.se skriftliga medgivande.
13. Reklamation
Om Kunden anser att Tjänsten utförts fel av Webstores.se ska Kunden reklamera felet, dvs. skriftligen meddela Webstores.se detta och vad felet består i. Reklamation ska ske utan oskäligt dröjsmål efter det att Kunden har märkt eller borde ha märkt felet. Är
Webstores.se ej ansvarig för felet åligger det Kunden att betala de kostnader som Webstores.se har haft för undersökningen.
14. Tvist
Såväl hos Webstores.se som hos kunden skall finnas ansvarig som kan kontaktas. Webstores.se´s kontaktperson finns angiven på www.webstores.se´s hemsida. Det åligger envar part att omgående meddela förändringar beträffande kontaktpersoner.
Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal samt därtill hörande avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Går ej detta skall tvister avgöras av svensk domstol, med tillämpning av svensk rätt.
15. Giltighet
Detta avtal är bindande för parterna från den dag det undertecknats/godkännes av båda parterna och skriftlig bekräftelse (mail, brev) från Webstores.se om anslutning till tjänsten webstores.se har kommit Kunden tillhanda. Avtalet är bindande och gäller under 12 månader från anslutningstillfället, om inte annat avtalats. Uppsägning av tjänsten realiseras senast 90 dagar innan bindningstidens slut efter det att skriftlig uppsägning kommit part tillhanda. Om inte skriftlig uppsägning kommit part till handa förnyas tjänsten automatiskt under ytterligare en 12 månaders period.

Part har rätt att omedelbart uppsäga avtalet:
Om väsentligt avtalsbrott enligt detta avtal eller eljest åsidosättande av övriga bestämmelser eller instruktioner.
Om part inställer sina betalningar, träder i likvidation, eller försätts i konkurs.
Webstores.se har rätt att avsluta detta avtal vid överlåtelse eller avslut av användarkontot i webstores.se.

Webstores en del av Made In Småland AB
Org./Moms nr 556808-0757/ SE556808075701

Mest läst just nu
    [ Bottom Right Adspace Desktop ]
    [ Bottom Right Adspace Mobile ]
URL: {{ redirectModal.url }}